Sök stöd

Här finns information om de olika program, fonder och bidrag som invånare och/eller organisationer kan söka.

Hur mycket resurser varje program nedan kan bida med varierar. Alla ställer dock vissa motkrav på den som ansöker. Det kan vara i form av egen tid eller kontanta medel, detta är också olika från program till program.

Obs! Vill du söka bidrag som idrottsförening, kulturförening eller social och etnisk förening så finns fler alternativ inom Skellefteå kommun. Läs mer här. 

Lokala utvecklingsinsatser

Stödet till lokala utvecklingsinsatser är ett sätt för Skellefteå kommun att stödja initiativ utanför Skellefteås centralort som bidrar till utveckling. Mindre projekt kan få bidrag på upp till 40.000 kronor.

Se sidan om lokala utvecklingsinsatser

 

Skellefteå Älvdal

Passar dig/er som vill driva ett projekt som utvecklar din ort/by/område. Exempel på vad du kan få stöd till:
• Att behålla och locka fler, speciellt yngre människor, till området.
• Skapa nya boendelösningar
• Innovativa lösningar för service och infrastruktur
• Att stimulera entreprenörskap och framtagande av nya produkter och tjänster, samt öka vidareförädling av råvaror som finns i området.
• Bidra till omställningen mot en grön, resurseffektiv och hållbar landsbygdsutveckling
 
Skellefteå Älvdal kan finansiera delar eller hela projektets ekonomiska kostnader. Kontakta handläggare för föreningen Skellefteå Älvdal: Monica Marklund, 070-686 67 69, info@trekomleader.se. Se även deras Facebooksida för mer information.

 

Landsbygdsprogrammet

Passar dig/er som vill driva ett projekt som kan utveckla din ort/by/område (får inte vara saker som kommuner el andra myndigheter ansvarar för enligt lag).
Exempel på vad du kan få stöd till:
• Investeringar i rekreation och turism som exempelvis badplatser, vandringsleder och informationsmaterial för landsbygdens besökare.
• Investeringar i småskalig infrastruktur på landsbygden som exempelvis belysning, broar och mindre vägar.
• Utveckling av natur- och kulturmiljöer som gör området attraktivt för både invånare och besökare/företagande.
 
Landsbygdsprogrammet kan finansiera upp till 90 % av projektets kostnad. För mer information se Länsstyrelsens webbplats, eller kontakta Skellefteå kommuns Kundtjänst, 0910-73 50 00.

 

Regionalfonden

Passar dig/er som vill driva ett projekt som kan utveckla hela regionen (Västerbotten-området). Exempel på vad du kan få stöd till:
• Att öka små- och medelstora företags konkurrenskraft. I synnerhet företagandet bland unga vuxna, kvinnor och utrikesfödda.
• Stärka forskning och innovation
• Öka användningen av distansöverbryggande teknik
• Främja hållbara transporter genom exempelvis bra och effektiva bytespunkter
 
Regionalfonden kan finansiera upp till 50 % av projektets kostnad. Resterande ska medfinansieras av annan offentlig och/eller privat aktör. För mer information kontakta Skellefteå kommuns "European Office" på telefon 0910-73 50 00.

 

Interreg

Passar dig/er som har ett gränsöverskridande projekt (Sverige, Norge, Finland) där minst två länder deltar. Exempel på vad du kan få stöd till:
• Forskning- och innovationsmiljöer
• Näringslivssamarbeten och arbetskraftens rörlighet över gränserna
• Ta del av kulturarv i form av såväl samiska språket som regionens naturområden
 
Interreg kan finansiera upp till 65 % av projektets kostnad. För mer information se Interregs webbplats, Northern Periphery eller kontakta Skellefteå kommuns kundtjänst, 0910-73 50 00.


Övriga

För andra frågor om olika stöd och program, kontakta Skellefteå kommuns internationella enhet på telefon 0910-73 50 00.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2018-09-25