Var ska vi placera vindkraftverk i Skellefteå kommun?

Skellefteå kommun har upprättat ett tematiskt tillägg för översiktsplanen med inriktning på vindkraft i Skellefteå kommun (Vindkraftsplan).

Syfte med Vindkraftplanen

Syftet med planen är att få till en strukturerad vindkraftsutbyggnad i kommunen genom att peka ut lämpliga lägen för vindkraft med så få motstående intressen som möjligt. Planen ska fungera som beslutsunderlag för bygglovsprövning, och för kommunens ställningstagande i fråga om miljötillstånd för de vindkraftsanläggningar som prövas av länsstyrelsen.

Vindkraft, tematiskt tillägg till översiktsplan

Handlingar som vunnit laga kraft finns tillgängliga för nedladdning nedan.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2018-06-12