Välkommen till Busfröets fritidshem

I vårt arbete på Busfröets fritidshem vill vi att eleverna ska känna sig trygga med oss och varandra.
Detta når vi genom att vi pedagoger ser, hör och bekräftar varje elev.

Vi arbetar för att ha ett bra samarbete med vårdnadshavare, genom inskolningssamtal, föräldramöte, instagram, nyhetsbrev, e-tjänst grundskola och vardagskontakt.

På Busfröet lägger vi stor vikt vid barnens attityder, språk och beteende, både mot kompisar och vuxna. Vi pedagoger strävar efter att vara bra förebilder när det gäller respektfullt bemötande och språkbruk. Pedagogerna har kunskap och erfarenhet av att jobba med värdegrundsfrågor. Ett ämne som ofta tas upp är hur en bra kompis är. När elever har svårighet i lek och samvaro stödjer vi genom att pedagoger ökar delaktighet och finns till hands.

Vi prioriterar att ha aktiviteter på loven tillsammans alla tre fritidshemmen för att barnen ska känna gemenskap. I fritidsverksamheten ingår visst samarbete med Dungen.
Pedagogerna ser elevens dag som en helhet, skola - fritidshem. Fritidspedagogernas roll under skoldagen är att ge alla elever fritidspedagogik. Fritidspassen innehåller lek, rörelse och estetisk verksamhet.

Regelbundna veckoaktiviteter är:

  • Veckomöte: Vi pratar om veckans innehåll. Där ges tillfälle att ta upp aktuella frågor. Eleverna tränar på att uttrycka sina känslor, åsikter, behov och att lyssna på varandra.
  • Fritidsgympa: Vi leker och sportar i gymnastiksalen. Eleverna ges möjlighet att prova på nya och redan kända aktiviteter. Vi ser detta som ett komplement till den dagliga rörelsen. Eleverna tränar på att hur det är att vinna och förlora samt att följa instruktioner, regler och att samarbeta.
  • Fri lek: Vi har mycket fri lek både inne och ute. Den fria leken är viktig för elevens hela utveckling. I leken övas motorik, turtagning, empati, inlevelse, konstruktion, mattematik, samspel och konflikthantering. Leken bidrar till att stärka självkänslan.
  • Gemensam ute/ innelek: I den gemensamma leken är målet att alla elever ska delta. Leken bidrar till att eleverna får öva på att ge och ta instruktioner.
  • Utflykt: Vi går på utflykt på olika platser i vårt närområde. Det är viktigt att eleverna får möjlighet att röra sig i närmiljön runt fritidshemmet. Eleverna ges möjlighet att upptäcka och lära känna nya platser, uppleva naturen och var rädd om den.
Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2017-11-13