Upphandling och inköp

Skellefteå kommun köper varor, tjänster och entreprenader för drygt en och en halv miljard per år.
På de här sidorna kan du se vem kommunen har avtal med, samt hitta kommunens aktuella upphandlingar.

För oss är det viktigt att skapa konkurrens och ge alla en chans att vara med och leverera till oss. Ett sätt är att alla pågående upphandlingar presenteras via Internet, där du själv kan välja att hämta hem anbudsinbjudan för den upphandling som intresserar dig. Följ bara instruktionerna. Du blir registrerad på den aktuella upphandlingen och får automatiskt information om eventuella uppdateringar och ändringar. Du kan prenumerera på samtliga upphandlingar från Skellefteå kommun.

Elektroniska anbud

Vi uppmanar dig som är anbudslämnare att lämna in anbud elektroniskt (e-anbud). Mer information om e-anbud finns i respektive förfrågningsunderlag.

Inköpsenheten

Inköpsenheten är Skellefteå kommuns centrala enhet för upphandlingsfrågor. Inköpsenheten ska med kommunens samlade inköpsvolymer som bas upphandla och teckna de mest fördelaktiga avtalen för såväl förvaltningar som kommunens bolag.

Ytterligare information

Här kan du läsa om kommunens gällande avtal (extern webbplats, nytt fönster)

Här finns information om aktuella försäkringar

Dokumentet ”Snabbkurs för anbudsgivare” (pdf, nytt fönster) ger dig tips på hur du går tillväga för att lämna in anbud och vad som är viktigt att tänka på.
Se även "Lämna elektronisk anbud"

På Upphandlingsmyndighetens hemsida (extern webbplats, nytt fönster) kan du läsa mer om upphandlingsprocessen samt Lagen om offentlig upphandling, LOU. Lagen kan läsas i sin helhet på rättsnätet.

På Konkurrensverkets hemsida hittar du också vanliga frågor och svar om upphandling och anbud

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2019-08-26

Frågor och svar

 • Hur vet jag att mitt anbud kommit kommunen tillhanda?

  Vid all upphandling råder tystnadsplikt för alla som kommer i kontakt med den aktuella upphandlingen. Tystnadsplikten regleras i Sekretesslagen och innebär att det är förbjudet att röja alla uppgifter i inkomna handlingar vare sig det sker muntligt eller genom att lämna ut en handling på annat sätt. Det är också förbjudet att lämna uppgift om vem/vilka som lämnat anbud eller hur många anbud som inkommit. Eftersom skriftliga anbud skall lämnas i neutrala kuvert kan kommunen inte svara på om ditt anbud inkommit. Vi rekommenderar därför att anbuden lämnas elektroniskt enligt särskild beskrivning i förfrågningsunderlaget.

 • När får jag veta hur det gått i en upphandling?

  Under hela upphandlingstiden , från det att anbuden öppnas till dess att beslut fattas, råder absolut sekretess. I och med att tilldelningsbeslut fattats (beslut om val av leverantör) upphör den absoluta sekretessen. Kommunen skickar därefter ut information till samtliga anbudsgivare om beslutet och skälen till det.

 • Vad menas med ”miljöanpassad upphandling”?

  Skellefteå kommun har tagit principbeslut om miljöanpassad upphandling. Det innebär i korthet att:
  • Miljökraven vid upphandling betraktas som kvalitetskrav
  • En miljöanpassad produkt ska efter att den använts för sitt ursprungliga ändamål helst vara biologiskt nedbrytbar eller kunna återanvändas.
  Målsättningen är att påverka hälsa och miljö på ett positivt sätt genom att miljöanpassa upphandlingen. Skellefteå kommun vill också ge en tydlig signal till marknaden och inspirera andra genom att föregå med gott exempel.

 • Hur väljs leverantör bland anbuden?

  Kriterierna för antagande av anbud ska alltid framgå av förfrågningsunderlaget och är något av följande:
  • Det lägsta anbudspriset
  • Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, med hänsyn taget till exempelvis pris, driftkostnader, funktion, service, miljöpåverkan.
  Kriterierna ska i förfrågningsunderlaget rangordnas och strävan ska vara att vikta värdet av respektive kriterium.

 • Vad menas med upphandlande myndighet?

  Med upphandlande myndighet menas statliga och kommunala myndigheter. Vid tillämpning av LOU ska med myndighet jämställas:
  • Beslutande församlingar i kommuner och landsting
  • Offentligt styrda organ
  • Sammanslutningar av en eller flera myndigheter