Upphandling

Skellefteå kommun köper varor, tjänster och entreprenader för drygt en och en halv miljard per år.På de här sidorna kan du se vem kommunen har avtal med, samt hitta kommunens aktuella och planerade upphandlingar.

För oss är det viktigt att skapa konkurrens och ge alla en chans att vara med och leverera till oss. Ett sätt är att alla pågående upphandlingar presenteras via Internet, där du själv kan välja att hämta hem anbudsinbjudan för den upphandling som intresserar dig. Följ bara instruktionerna. Du blir registrerad på den aktuella upphandlingen och får automatiskt information om eventuella uppdateringar och ändringar. Du kan prenumerera på samtliga upphandlingar från Skellefteå kommun.

Innehåll på sidan

Inköpsenheten

Inköpsenheten är Skellefteå kommuns centrala enhet för upphandlingsfrågor. Inköpsenheten ska med kommunens samlade inköpsvolymer som bas upphandla och teckna de mest fördelaktiga avtalen för såväl förvaltningar som kommunens bolag.

Gör affärer med offentlig sektor

Upphandlingsmyndighetens hemsida

Prenumerera på kommande upphandlingar

Så här gör du för att prenumerera på en kommande upphandling

Hämta annonserade upphandlingar (bildspel)

Anbudslämning

Att tänka på vid anbudslämning

Så här lämnar du ett anbud i e-avrop

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2020-12-10

Frågor och svar

 • Hur skickar jag en elektronisk faktura
 • Vad är e-handel?

  Skellefteå kommun vill öka sin elektroniska handel. Vi har ett elektroniskt beställarsystem där beställningar registreras. Om krav på e-handel finns ska det framgå av upphandlingsdokumenten.

  E-handel

 • Hur vet jag att mitt anbud kommit kommunen tillhanda?

  Vid all upphandling råder tystnadsplikt för alla som kommer i kontakt med den aktuella upphandlingen. Tystnadsplikten regleras i Sekretesslagen och innebär att det är förbjudet att röja alla uppgifter i inkomna handlingar vare sig det sker muntligt eller genom att lämna ut en handling på annat sätt. Det är också förbjudet att lämna uppgift om vem/vilka som lämnat anbud eller hur många anbud som inkommit.
   
  Om anbuden lämnas elektroniskt via e-avrop ser leverantören om anbudet inte skickats in.
  När du skickar anbudet genereras ett inlämningsbevis i PDF-format.
  Läs inlämningsbeviset! Det innehåller information riktad till anbudsgivaren.
   
  Den som har lämnat in anbudet får ett e-postmeddelande när anbudet är öppnat.

 • När får jag veta hur det gått i en upphandling?

  Under hela upphandlingstiden , från det att anbuden öppnas till dess att beslut fattas, råder absolut sekretess. I och med att tilldelningsbeslut fattats (beslut om val av leverantör) upphör den absoluta sekretessen. Kommunen skickar därefter ut information till samtliga anbudsgivare om beslutet och skälen till det.

 • Vad menas med ”hållbar upphandling”?

  Hållbar upphandling innebär att Kommunen främjar social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet som tillgodoser våra behov av varor, tjänster och entreprenader på ett sätt som säkerställer den goda affären sett till hela livscykeln. Även Cirkulär ekonomi beaktas utifrån att det går att, återanvändas, återvinnas och/eller energiutvinnas.
  Hänsyn till Hållbar upphandling tas i varje upphandling där det är möjligt och relevant för varan, tjänsten eller entreprenaden och framgår av upphandlingsdokumenten i respektive upphandling.

 • Hur väljs leverantör bland anbuden?

  Vilken tilldelningsgrund som används ska framgå av upphandlingsdokumenten.
   
  En upphandlande myndighet ska tilldela den leverantör ett kontrakt vars anbud är det ekonomiskt mest fördelaktiga för myndigheten.

   

  Vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet ska utvärderas på någon av följande grunder:
     1. bästa förhållandet mellan pris och kvalitet,
     2. kostnad, eller
     3. pris.

 • Vad menas med upphandlande myndighet?

  Enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) är "upphandlande myndigheter" alla organ som är skyldiga att följa LOU vid sina inköp. Det är statliga och kommunala myndigheter, vissa offentligt styrda organ, till exempel de flesta kommunala och en del statliga bolag, och sammanslutningar av en eller flera upphandlande myndigheter eller ett eller flera offentligt styrda organ.