Fiskevård

Livskraftiga fiskstammar utgör grunden för ett rikt sportfiske och fritidsfiske. Skellefteå kommun bedriver en omfattande fiskevård, ofta i samarbete med föreningarna vid de olika fiskevårdsområdena.

Vad innebär fiskevård

Sjöar och vattendrag kalkas årligen för att förbättra möjligheterna för fisk och andra vattenlevande organismer att leva i försurningspåverkade vattendrag. Vattenprover tas för att undersöka tillståndet i vattnen.

Det sker även en kontinuerlig inventering/provtagning av flodpärlmussla, bottenfauna, elfiske och nätprovfiske i kommunen. Undersökningar ligger bland annat till grund för de restaureringsarbeten som görs för att återställa de många flottledspåverkade vattendragen i kommunen.

En annan typ av fiskevård är att begränsa uttaget av fisk. Kommunen hjälper bland annat föreningar med att ta fram lämpliga fiskeregler vid utsättning av fisk.

Inom Skellefteå kommun bedrivs fiskevården framförallt av fritidskontoret och Samhällsbyggnad Miljö. Arbetet sker ofta tillsammans med de fiskevårdsområdesföreningar som finns i kommunen. Många av undersökningarna utförs i samarbete med Länsstyrelsen i Västerbotten och Fiskeriverket.

Här hittar ni en kort dokumentär som gjordes i samband med flottledsåterställning i Bureälven 2015.

Fiskevårdens syfte

Ursprungliga arter och stammar av fisk ska finnas i livskraftiga bestånd och utgöra grunden för ett omfattande sportfiske och fritidsfiske. Ett visst yrkesfiske efter kusten, framförallt inom terminalfiskeområdet, ska ha förutsättningar att finnas kvar men fiskbestånden får inte äventyras.

Berörda föreningar, organisationer, länsstyrelsen, andra myndigheter samt kommunala förvaltningar ska förhindra ytterligare negativ påverkan på fiskbestånd och dess livsmiljö. Kommunen ska verka för en fiskevård som reparerar skadade fiskbestånd. Fiskbestånden ska kunna fortleva i en miljö som i möjligaste mån överensstämmer med den "ursprungliga och opåverkade".

Vi vill också skapa förutsättningar för sportfiske genom att säkerställa vatten med livskraftiga bestånd av "trofé-fiskar". Vi vill påverka fisket i havet så att livskraftiga bestånd av lax och öring kan vandra upp i vildlaxälvarna, samtidigt som ett begränsat yrkesfiske längst kusten kan finnas kvar.

 

Ansvarig nämnd: Fritidsnämnden
Informationen granskades: 2021-02-24