Flottledsåterställning

Skellefteå kommun jobbar med att återskapa vattendrag som på olika sätt for illa under flottningsperioden på 1900-talet. Arbetet ger bättre förutsättningar för sportfiske och bidrar till en mer attraktiv landsbygd.

Fram till andra halvan av 1900-talet användes vattendragen för att transportera timmer från inlandet ner till sågverken som ofta låg vid kusten. För att underlätta flottningen utfördes en del åtgärder. Vattendragen rensades på sten så att stockarna inte skulle fastna. Stenar som plockades upp användes till att bygga stenvallar längs ständerna. Det ledde till att vattendragen blev smalare och avrinningen snabbare men stenvallarna skapade en barriär mellan land och vatten. Detta påverkade strändernas artrikedom och tillförseln av näring och grus till vattendraget.

Åtgärderna var bra för flottningen men sämre för livet i och kring vattendragen. Många miljöer som bland annat fisk är beroende av försvann, till exempel grundområden, lekområden och djuphålor.

Nu när behovet att flotta timmer i vattendragen inte finns jobbar Skellefteå kommun med att återställa miljöerna i vattendragen till sin ursprungliga karaktär. Vattendragen får ett mer naturligt utseende och en större variation genom att bredden och djupet på vattendragen ökar. De biologiska förutsättningarna för livet i och kring vattendraget återskapas.

Pågående återställningsprojekt

Vi jobbar med flotttledsåterställning i Sikån, i Risån och i ett antal mindre kustmynnande vattendrag. I Bureälven har vi under 2018 jobbat i Hembygdsparken. 2019 ska återställningen fortsätta nedströms Bureå camping. 

Återställningsarbetet i Bureälven gör gott

Sedan 2015 har flottledsåterställning gjorts i Bureälven. Redan efter första återställningsarbetet har öring setts leka på de nya lekområdena som skapats i Bureälven vid Strömsholm. Återställningen skapar inte enbart bättre förutsättningar för fisken och insekterna i älven utan även bättre förutsättningar för rekreation genom att fler fiskeplatser skapas.

Återställning i Bureälven är ett långsiktig arbete. Det finns behov av att genomföra många olika typer av åtgärder innan Bureälvens vattenmiljöer uppfyller de krav som ställs idag, att vattnet ska nå så kallad God Status.

I filmen nedan beskrivs det arbete som görs i Bureälven mer ingående.


Mer information om flottledsåterställning finns på Facebooksidan Fiske – Skellefteå kommun. Klicka här för att komma dit 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2018-11-06