Copy-Skogslandskap i dimma-PeterLilja-naturkulturguiden.jpg

Naturskog – små orörda pärlor i dagens brukade skogar

Nästan all skogsmark i Skellefteå kommun är så kraftigt påverkad av skogsbruk att naturskogens karaktär gått förlorad. Tallar kan bli över 700 år gamla men avverkas idag när de är ca 100 år gamla. Men det finns ännu kvar några rester naturskog, och ett besök i någon av dessa biologiska oaser ger oss en glimt av hur en stor del av Norrlands skogar såg ut för bara 100 år sedan.

I naturskogen omsluts besökaren av en uråldrig, trolsk atmosfär och man känner sig liten jämfört med de urgamla träden. I naturskogen finns träd i alla åldrar, från naturligt föryngrade plantor till flerhundraåriga gamlingar. De urgamla träden får ett karaktäristiskt utseende: säregen bark och grova, slokande och slingrande grenar. De gamla tallarna får ofta stora, tydliga barkplåtar medan gammelgranarna får djupa fåror och sprickor i barken. På de äldsta träden blir hela stammen vriden som en spiral. Både tallar och granar kan bli över 500 år gamla och utveckla stammar som mäter över 300cm i omkrets!

 I naturskogen blir många träd draperade i halvmeterlånga, hårliknande hänglavar, där de små mesfåglarna hittar föda och bomaterial. På marken ligger mossinbäddade, döda träd i olika stadier av nedbrytning, de äldsta syns bara som en svag upphöjning under mossan. Rikedomen på döda träd och gamla träd gör att många svampar, lavar, fåglar och insekter kan överleva i naturskogen men inte i de av människan påverkade skogarna där det istället råder stor brist på just gamla och döda träd. I naturskogen består ca 30% av virkesvolymen av döda träd och det råder balans mellan tillväxt och död. I Skellefteå kommun kan man ännu hitta naturskogsarter som t.ex. doftticka, tretåig hackspett, liten sotlav och ostticka, men de blir allt sällsyntare och hotas av skogsbrukets omvandling av skogarna.

Naturskog är idag sällsynt i Skellefteå kommun, och de enda större områden som finns kvar är i några naturreservat, t.ex. Brännliden norr om Åselet, Vitbergen sydväst om Kalvträsk, Fjälbyn sydväst om Bjuröklubb och Tjärnbergsheden nordväst om Renbergsvattnet. Den ihärdige och tålamodige skogsvandraren kan dock fortfarande upptäcka nya små rester av naturskog, och flera sådana små rester är idag skyddade som biotopskydd, t.ex. vid Gammelåkerstjärnen mellan Vallen och Vebomark och jätteasparnas skog utanför Skråmträsk.

 • Allemansrätten

  Naturen är öppen och tillgänglig för alla. Det betyder att du får vistas i naturen om du visar hänsyn och inte stör eller förstör.

  Läs mer om Allemansrätten

 • Bjursjöaltaret

  Bjursjöskogen är ett av de nyaste naturreservaten i Skellefteå kommun. Det rymmer en trolsk naturskog och en mäktig utsikt från ett dramatiskt brant berg.

  Läs mer om Bjursjöaltaret

 • Brännberget - litet reservat med stor orkidé

  Brännbergets naturreservat vilar på Kågedalens kalkrika berggrund och är en sällsynt rik växtlokal för den sällsynta orkidén guckusko.

  Läs mer om Brännberget - litet reservat med stor orkidé

 • Brännlidens naturreservat

  Brännliden ligger strax norr om Åselet och Byske älv och är ett av kommunens allra äldsta och minst påverkade naturskogsområden. Området ger en bra bild av hur en stor del av skogsmarken i kommunen såg ut på mitten av 1800-talet då människans påverkan av naturlandskapet fortfarande var blygsam.

  Läs mer om Brännlidens naturreservat

 • Bäckar

  Fallande, forsande, porlande eller lugnt flytande är småbäckarna fantastiska källor till liv. Och liv finns här gott om för i Skellefteå kommun finns över 1 200 registrerade vattendrag. De flesta av dessa är också av den storleken att vi i vardagligt tal kallar dem för ”småbäckar”.

  Läs mer om Bäckar

 • Dikotypgranen i Nolbyn

  Inte långt från vägen mellan Blacke och Bjurön växer ett märkligt träd som skiljer sig markant, inte bara från träden runtomkring, utan från de flesta träd över huvud taget.

  Läs mer om Dikotypgranen i Nolbyn

 • Fjälbyn

  Fjälbyns naturreservat är 27 hektar stort och ligger bara en kilometer från kusten mittemellan Bjuröklubb och Lövånger. Skogslandskapet runtomkring är hårt brukat och domineras av yngre skog och hyggen vilket gör att man upplever reservatet än mer speciellt.

  Läs mer om Fjälbyn

 • Fågelarter

  De fågelarter vi idag har i Skellefteå kommun har successivt kommit hit i takt med att Inlandsisen smälte bort för 8 000 år sedan. Kommunens storlek med en rad olika naturmiljöer och inte minst läget vid kusten ger ett rikt fågelliv. Av Sveriges ca 450 olika fågelarter ses mer än 200 arter regelbundet i kommunen varav ett 150-tal arter kan anses ha sina häckningsplatser här. Och en del av dem häckar kanske i din egen trädgård.

  Läs mer om Fågelarter

 • Fäbodskogen med jättetorrakan

  Som ett forntida monument tornar den upp sig över de jämförelsevis små träden runtomkring: Jättetorrakan! Den lutar kraftigt och ser ut som om den skulle falla omkull vilken sekund som helst. Men skenet bedrar. Även i kraftig vind står den fullkomligt stilla. Inte ens grenarna rör sig. Det är i och för sig inte särskilt märkligt när man betänker att dessa grenar är lika grova som en ”normal” tall.

  Läs mer om Fäbodskogen med jättetorrakan

 • Gammelåkerstjärnens naturskog

  I sydöstra delen av kommunen, längs vägen mellan Vallen och Vebomark, ligger Gammelåkertjärnens naturskog. Den 16 hektar stora skogen är skyddad från avverkning och är ett lättillgängligt och bra exempel på den alltmer sällsynta naturskogen. Endast mindre delar av skogen är ännu alltför tät och ung för att kallas naturskog.

  Läs mer om Gammelåkerstjärnens naturskog

Kontakt

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-09-07