Samisk härd, eldstad, vid Selet, Byske.jpg

Fornlämningar

I Norrland har det funnits människor allt sedan inlandsisen drog sig tillbaka för snart 10 000 år sedan. Under denna obegripligt långa tid har människorna avsatt spår – efter liv och arbete, handel och kult. Det är dessa spår vi brukar kalla fornlämningar.

Människan har alltid utnyttjat naturresurserna och försökt leva i samklang med naturen. Under lång tid levde man här främst av jakt och fiske. De många fångstgroparna är rester från en tid när älgjakten var oerhört viktig. I havsbandet kan man hitta s.k. tomtningar – hyddgrunder som använts av säljägare och fiskare under medeltiden och senare. På gamla fiskeplatser kan man också hitta labyrinter lagda av stenar. De har troligen använts för att frammana god fångst eller bra vind.

Från bronsåldern har vi längs kusten en rad mycket imponerande gravrösen, som ursprungligen låg vid havsstranden. Landhöjningen har sedan dess haft en stor inverkan på landskapet och rösena ligger idag 25 – 35 m. över havsytan, ofta på bergsknallar och åsar.

Boplatser från stenålder kan vara mycket svåra att få syn på. Men ibland kan brända ben och kol dyka upp tillsammans med eldpåverkade stenar, s.k. skärvsten. Då har man troligen råkat på en förhistorisk boplatslämning.

Fasta fornlämningar är skyddade i Kulturminneslagen.

Den bifogade filen visar en tidsaxel med den arkeologiska periodindelningen:

Kontakt

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-09-07