Välj konkreta ord

Det är viktigt att komma ihåg att den som du skriver för kanske inte har samma ordförråd som du har.

Många gånger kan de ord som myndigheter och kommuner använder vara svåra att förstå. Välj i stället ord som läsaren lättare känner igen. Undvik till exempel ord som erhålla – använd i stället den vanligare varianten . Undvik också så kallad managementjargong som lätt kan bli abstrakt. Exempel på managementjargong är uttryck som outsourca, synergieffekter och spin off-effekt.  

Skriv så här

Skriv inte så här

Du får ersättning Ersättning utgår
Förändra Modifiera
Inte Ej
Finns Föreligger
Eftersom Emedan
För att få ställa ut blomlådor ska du ansöka om tillstånd från kommunen. För att ansöka fyller du i en blankett. Skicka in din ansökan senast 31 maj för att tillståndet ska gälla under samma år som du ansöker. Du måste inneha godkänt tillstånd för att få ställa ut blomlådor. För att tillstånd skall kunna utfärdas innevarande år fordras att ansökan görs på avsedd blankett och är kommunen tillhanda senast 31 maj.
Broschyren som du som anställd får informerar om hur vi ska arbeta för att motverka diskrimination. Informationsmaterialet som delges våra anställda redogör för upplägget av ett ickediskriminerande arbetssätt på arbetsplatsen.

 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-11-24