Visselblåsarfunktion

Skellefteå kommun har en visselblåsarfunktion dit du kan anmäla misstankar om allvarliga oegentligheter som rör personer i ledande ställning i Skellefteå kommun. Ärenden som faller inom ramen för visselblåsarfunktionen utreds av en extern part.

Innehållsförteckning

Varför har Skellefteå kommun en visselblåsarfunktion?

Syftet med Skellefteå kommuns visselblåsarfunktion är att en medarbetare eller invånare anonymt ska kunna anmäla en förtroendevald, en chef i ledande ställning eller en nyckelperson inom Skellefteå kommun som misstänks ha begått ett allvarligt fel som det inte är möjligt att hantera öppet inom organisationen. Anmälan omfattar också medarbetare inom Skellefteå kommun som jobbar för personer som är i beroendeställning till dem.

När ska funktionen användas?

De allvarliga oegentligheterna kan exempelvis vara muta, bedrägeri, stöld, jäv, olämplig bisyssla eller en situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin tjänsteställning. Det kan också handla om närstående som gynnas, lagbrott eller allvarliga avvikelser från interna riktlinjer och regler i tjänsten.

Vem kan anmälas?

Personen som anmäls ska antingen vara förtroendevald, ha en ledande ställning eller en nyckelposition inom Skellefteå kommun: exempelvis kommundirektör, förvaltningschef, person i ledningsgrupp eller person i nyckelposition som ansvarar för exempelvis stora inköp eller andra verksamhetskritiska funktioner. Det kan också handla om medarbetare som jobbar för personer som är i beroendeställning till dem.

När ska funktionen inte användas?

Funktionen är inte till för mer allmänna synpunkter på exempelvis ledarskap, arbetsmiljö eller verksamhetsplanering. Den är inte heller lämplig för att rapportera känsliga HR-frågor som är kopplade till enstaka individer. Om det inte känns rätt att prata med din chef eller chefens chef kan du vända sig direkt till din HR-funktion eller någon facklig företrädare.

Generella synpunkter och klagomål på hur den kommunala verksamheten bedrivs hänvisas till kundtjänst på 0910-735000.

Hur hanteras anmälningarna?

Anmälningarna går till ett externt företag som gör en bedömning och tar fram förslag till vidare hantering. Anmälningar som bedöms falla inom ramen för funktionen och avser misstanke om allvarliga oegentligheter som rör personer i ledande ställning eller med en nyckelfunktion inom Skellefteå kommun, ska en extern utredning genomföras.

En del tips innehåller omständigheter som behöver utredas men som inte kvalificerar sig för extern utredning. Tipset skickas till då till berörd förvaltning med begäran om utredning och svar till visselblåsarfunktionen och utsedd ansvarig på förvaltningen för Support och Lokaler.

Anmälningar och tips som inte faller inom funktionens ram, alltså när det inte handlar om allvarliga oegentligheter utan snarare om synpunkter, skickas till berörd förvaltning för kännedom och ställningstagande kring eventuella åtgärder.

Anmälan är allmän handling

Alla inkomna anmälningar räknas som allmän handling och kan begäras ut. En sekretessprövning sker vid varje utlämning men det finns sällan grund för att sekretessbelägga identiteten på namngivna personer eller de omständigheter som anmälan pekar på. Tänk på att anmälan inte bör innehålla känslig information om andra personer såsom politisk eller religiös tillhörighet, hälsa eller sexuell läggning.

Tipsen lämnas anonymt men det är möjligt att ange kontaktuppgifter till den externa tipsmottagningsfunktionen om du vill bli kontaktad för att lämna ytterligare information. Du förblir dock alltid anonym mot Skellefteå kommun. Bifogade filer som dokument som e-postkonversationer, bilder, scannade dokument, chatloggar och dylikt, anonymiseras inte.

Gör en anmälan

Gör anmälan via vår e-tjänst

Vägledning och fördjupning kring Visselblåsarfunktionen

Vägledning och fördjupning om arbetet

Roller inom visselblåsarfunktionen  

Ansvarig och kontaktperson för visselblåsarfunktionen är biträdande förhandlingschef Maria Berggren. Maria är kontaktperson gentemot berörd förvaltning och mot det externa företaget. Hon är den som i första hand svarar på frågor kopplade till funktionen och frågor kring enskilda tips och utredningar.  

Kontaktuppgift:    
Maria Berggren
0910-73 50 00
Forhandlarna@skelleftea.se

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2020-09-15