Antagningsregler

Ansökan

Till ansökan ska alltid vidimerad betygskopia från tidigare utbildning/studier bifogas. Detta gäller för varje ansökningsperiod. Vid sen ansökan kan antagning ske i mån av plats.

Betygshandlingar skickas/lämnas till Vuxenutbildningen, 931 85 Skellefteå.

Boende i annan kommun än Skellefteå söker via sin hemkommun.

Förkunskaper

För att vara behörig till utbildning på gymnasial nivå krävs, med några få undantag, grundskolekunskaper eller motsvarande. Kontakta oss vid osäkerhet om du uppfyller förkunskapskraven.

Till vissa fristående gymnasiekurser krävs tidigare kunskaper i ämnet. Kontrollera alltid att du uppfyller förkunskapskraven till sökta kurser/utbildningar.

Antagning/urval

Den som har lägst betyget G/E i en kurs kan ej antas på nytt till samma kurs.

Det finns ingen platsgaranti.

Vid fler sökande än antal studieplatser görs ett urval enligt Förordningen om kommunal vuxenutbildning 3 kap 7-8§.

Antagningsbesked och schema

Antagningen grundas på den information och de handlingar du lämnat in med din ansökan. Kontrollera därför att uppgifterna är korrekta.

Information, schema och kurslitteraturlista kommer att finnas på VUX hemsida ca 2 veckor innan terminsstart.