Kursbeskrivning BV

Badmästare/Verksamhetsledare för fritidsanläggningar

Kursöversikt

 Kurs  Poäng
 Anatomi, fysiologi och träningslära  20
 Badverksamhet  40
 Branschkunskap  15 
 Drift och underhåll av fritidsanläggningar  40  
 Drift, underhåll och säkerhetsarbete inom bad- och fritidsanläggningar  50  
 Examensarbete  25
 Företagsekonomi  20
 Hälsofrämjande arbete  25
 Hälsofrämjande arbete inom bad- och fritidsanläggningar  50
 Informationsteknik  5
 Marknadsföring och försäljning  20
 Organisation, kommunikation och ledarskap  30
 Planering, organisation och ledarskap av verksamhet  40
 Service, värdskap och yrkesetik  20


Anatomi, fysiologi och träningslära

I kursen studeras kroppens byggnad och funktion med fokus på kroppens rörelseapparat, skelett, leder muskler samt hur den påverkas av träning. Kunskaper om betydelsen av kost och fysisk aktivitet för att utveckla prestationsförmåga och en hälsofrämjande livsstil är centrala. I kursen ingår också betydelsen av återhämtning och vila för prestation och hälsa samt människors olika förutsättningar för fysisk aktivitet. Träningsmetoder och mätmetoder för exempelvis uthållighet, styrka, rörlighet och koordination belyses. Skadeförebyggande arbete och grundläggande behandling av skador i samband med träning. Planering, genomförande, utvärdering och dokumentation av anpassade träningsprogram för såväl individer som grupper ingår samt att ge instruktioner om användandet av förekommande redskap och träningsmaskiner. I kursen diskuteras attityder och värderingar samt etiska frågor relaterade till kroppsideal och träning.

Badverksamhet

Kursen skall ge kunskaper för arbete som badmästare. Den studerande utvecklar ett serviceinriktat och pedagogiskt förhållningssätt gentemot besökare samt en handlingsberedskap för att upprätthålla ordning och säkerhet vid badanläggningar och arbeta för en säker arbetsmiljö. Ledarskapet betonas och utbildning till simlärare, livräddare, vattengymnastik - och vattenaerobicsinstruktör ingår tillsammans med kunskap om bastukulturer, skötsel och underhåll av maskiner och redskap vid badanläggningar samt vattenrening. I kursen ingår utbildning i barn- och vuxen HLR och hjärtstartare samt till HLR- instruktör. Lagar och andra styrdokument inom yrkesområdet som rör arbetsmiljö och säkerhet vid badanläggningar studeras. I kursen studeras också hur olika typer av arrangemang samt utvecklingsarbete bedrivs i badverksamhet.

Branschkunskap

Kursen ger fördjupade kunskaper om begreppen fritid och turism ur ett historiskt, kulturellt och internationellt perspektiv. Fritidens betydelse för individ, grupp och samhälle belyses och fritidens roll som motor i samhällsutvecklingen studeras. I kursen ingår kunskap om hur bad- och fritidsverksamhet organiseras och utvecklas vid olika driftsformer samt de satsningar som görs inom turism-och fritidssektorn inom kommersiell, offentlig och ideell verksamhet. Lagar och andra styrdokument som reglerar verksamheterna studeras samt metoder när det gäller säkerhet vid anläggningar och dess verksamhet. Kursen tar också upp aktuell forskning inom verksamhetsområdet.

Drift och underhåll av fritidsanläggningar och fritidsmiljöer

I kursen studeras hur förekommande arbeten planeras, utförs, dokumenteras och följs upp inom fritidsanläggningar och fritidsmiljöer.
Principer för prioritering och fördelning av arbetet diskuteras. Upprättande av skötselplan för en anläggning samt säkerhetsföreskrifter och tillsyn av anläggningen, dess utrustning och av lekplatsutrustning enligt EU normer ingår. Kursen innehåller också prov för TCYKs yrkesbevis ”skötsel och förvaltning” samt prov för sky-lift kort. Kursen ska ge kunskap om hur förekommande redskap och maskiner används samt hur skötsel och underhåll av dessa utförs. Lagar och andra styrdokument inom yrkesområdet studeras samt arbetet som rör arbetsmiljöfrågor och säkerhet på anläggningar.I kursen studeras också hur utvecklingsarbete och olika typer av arrangemang bedrivs vid fritidsanläggningar och i fritidsmiljöer samt rutiner för arbetet med energi- och miljöfrågor.

Drift, underhåll och säkerhetsarbete inom bad- och fritidsanläggningar

Under LIA 2 är målet att utveckla yrkeskunnandet när det gäller att utföra drift, underhåll och säkerhetsarbete inom bad- och fritidsanläggningar. LIA 2 innefattar användande av förekommande redskap och maskiner på ett sätt som är säkert ur skydds- och miljösynpunkt för besökare och förebyggande av arbetsskador. Fokus under LIA 2 ligger på utvecklingen av den egna tekniska kompetensen samt att utföra förekommande arbetsuppgifter vidfritidsanläggningar och att kunna möta kunder och besökare med respekt
utifrån deras behov av service och ledarskap. Att kunna upprätthålla ordning och arbeta med förebyggande säkerhetsarbete betonas.

Examensarbete

Examensarbetet genomförs inom bad-eller fritidsanläggning eller i form av eget företagande i branschen. Examensarbetet ska vara utvecklingsinriktat och innefatta de kunskaper, färdigheter och kompetenser som erhållits under utbildningen när det gäller av att planera och organisera samt genomföra och utvärdera arbetet inom ett valt verksamhetsområde. Arbetet planeras och beskrivs i form av en projektplan med tillhörande slutrapport.

Företagsekonomi

Kursen ska ge kunskaper om centrala begrepp och samband inom ämnesområdet . I kursen studeras ekonomiska system inom offentlig, privat och föreningsdriven verksamhet. Kursen ska ge kunskaper för att arbeta med ex. budget, hantering av inköp, fakturor och ekonomisk redovisning inom bad- och fritidsverksamhet i privat-, kommunal- eller föreningsdrift.

Hälsofrämjande arbete

Kursen utgår från ett helhetsperspektiv på människan som biologisk, psykisk och social varelse och bidrar till att utveckla ett hälsopedagogiskt synsätt där hälsan betraktas utifrån genus, socialt, kulturellt och internationellt perspektiv. I kursen studeras hur olika faktorer som ex. ekonomi, levnadssätt och sociala mönster påverkar hälsa och livskvalitet. Det folkhälsopolitiska arbetet studeras som utgångspunkt för det hälsofrämjande arbetet. Kursen fokuserar på kompetensen att planera och genomföra aktiviteter ur ett hälsofrämjande perspektiv för enskilda individer och grupper. I kursen studeras massage som behandlingsform, såväl skadebehandlande som hälsofrämjande. Med utgångspunkt i det utvecklas färdigheter i att använda olika massagetekniker samt kunskaper om hygien och miljöfrågor kopplade

Hälsofrämjande arbete inom bad- och fritidsanläggningar

Under LIA 1 är målet att utveckla yrkeskunnandet som badmästare och ledare för olika typer av hälsofrämjande aktiviteter inom bad- och fritidsanläggningar. Fokus under LIA 1 ligger på utvecklingen av den egna rollen som instruktör och ledare samt att utföra förekommande arbetsuppgifter som ledare inom bad- och fritidsanläggningar och att kunna möta kunder och besökare med respekt utifrån deras behov av service och ledarskap. Att kunna upprätthålla ordning och säkerhet ingår.

Informationsteknik

Kursen bygger vidare på färdigheter i standardprogram för ordbehandling, kalkyl, databaser och layout för allmänna och branschanknutna tillämpningar. Dessutom ingår filhantering, e-post, Internet för kommunikation och informationssökning.

Marknadsföring och försäljning

Kursen ger kunskaper i marknadsföringens teorier och centrala begrepp. Tyngdpunkten ligger på traditionell marknadsföring där marknadsföring av tjänster ingår. Nulägesanalys, strategisk planering, aktiviteter och kampanjer samt kundrelationer är delar som behandlas. I kursen genomförs marknadsföringsstudie av företag och försäljningsteknik, exponering och presentationsteknik studeras samt utvecklingen av nya marknadsföringskanaler.

Organisation, kommunikation och ledarskap

I kursen studeras olika former av ledarskap och organisationer, samt deras betydelse för företag och offentlig verksamhet. Samspelet mellan organisationers formella och informella strukturer och processer belyses samt hur de påverkas av ledarskap och individer. Kursen förbereder för ett aktivt ledarskap och medarbetarskap i olika organisationer där arbetet med mål, planering, dokumentation och uppföljning av verksamheten görs som ett led i kvalitéts- och utvecklingsarbetet. Den ger också beredskap inför förändringar samt utvecklar förmågan att leda och samarbeta. Kursen behandlar kommunikationsmönsters och grupprocessers betydelse för ledarskap, individers och gruppers utveckling. Alternativa kommunikationsformer samt frågor om etik och moral förknippat med ledarskap och kommunikation tas upp. Pedagogiska principer och metoder för presentationsteknik och information studeras.

Planering, organisation och ledarskap av verksamhet

Under LIA 3 är målet att utveckla yrkeskunnandet att som ledare planera, organisera , leda och utvärdera verksamheten inom bad- och
fritidsanläggningar. LIA 3 innebär att utveckla kunskaper om hur arbetet bedrivs med utgångspunkt i verksamhetens styrdokument, att arbeta med mål och prioriteringar, verksamhetens ekonomi och utvecklingsarbete. Kommunikation, samarbete och samverkan i yrkesrollen betonas särskilt. Arbetet med marknadsföring av verksamheten ingår också.

Service, värdskap och yrkesetik

I kursen ges möjlighet att utveckla kunskap om betydelsen av ett välkomnande förhållningssätt och att utveckla ett personligt serviceinriktat och professionellt bemötande av kunder, gäster och samarbetspartners. Kursen tar upp personlig service och värdskap och dess betydelse som konkurrensmedel samt hur attityd och förhållningssätt påverkar kunders och gästers upplevelse av servicens kvalitet. I kursen ges möjlighet att utveckla kunskaper om olika målgrupper och deras behov samt hur man i verksamheten tar hänsyn till individuella önskemål. Kundundersökningar och analyser bearbetas. Kunskaper om globalisering, mångkultur och etnisk pluralism belyses. I kursen ges möjlighet att utveckla kunskaper om etiska begrepp, etiska riktlinjer, värden och värdekonflikter i yrkesetiska frågor inom verksamhetsområdet. Kursen skall även ge kunskap om bemötande av människors reaktioner i en krissituation samt olika verksamheters krisplan