Kvinna som sätter blommor med två äldre vårdtagare

Demens- och äldrepsykiatrispecialiserad undersköterska i Skellefteå (Distans)

Kursstart hösten 2021 - sök nu! Ansökan öppen till 15 april.

Läs en spetsutbildning på distans! Utbildningen Demens- och äldrepsykiatrispecialiserad undersköterska har tagits fram i nära samarbete med arbetsgivare inom yrkesområdet. Det garanterar att innehållet är det rätta och att yrkeskompetensen är eftertraktad på arbetsmarknaden. Utbildningen har 50% studietakt under två år och består av totalt nio samlingsveckor i Skellefteå.

 

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Det kostar inget att gå utbildningen men eventuella utgifter för läroböcker kan förekomma. Utbildning berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämnden (CSN).


Terminstider för utbildningsstart 2021

2021-09-06 - 2022-01-21
2022-01-24 - 2022-06-10
2022-09-05 – 2023-01-20
2023-01-23 – 2023-06-02

 

Utbildningens upplägg

Utbildningen omfattar 200 yrkeshögskolepoäng. Den genomförs på distans men med en till tre obligatoriska samlingsveckor per termin, vilket gör det möjligt att kombinera arbete med studierna. Utbildningen motsvarar halvtidsstudier under fyra terminer och består av totalt nio samlingsveckor.

Samlingsveckorna är förlagda på Campus i Skellefteå med undervisning, studiebesök och föreläsningar måndag-fredag. Övriga veckor arbetar du självständigt eller i grupp med datorn som arbetsyta och kontaktlänk mellan kursdeltagare och lärare.

 

LIA (Lärande i arbete)

Lärande i arbete, LIA, utgör 40 poäng uppdelat på två stycken fyraveckorsperioder. LIA är handledarledda studieveckor som genomförs ute på arbetsplatser.

 

Efter examen kan du arbeta som

- Specialistundersköterska kognitiv sjukdom
- Demens- och äldrepsykiatrispecialiserad undersköterska
- Demensspecialiserad undersköterska

 

Arbetsmarknad

Arbetsområden efter utbildningen ligger inom geriatrik, äldrepsykiatri, rehabilitering, personer med funktionsnedsättningar och äldreomsorg. Även inom akutmottagningar, medicin- och ortopedavdelningar kommer denna kompetens att efterfrågas.

Framtidens vård och omsorg har ett stort behov av personal med specialistkompetens på alla nivåer. Utbildningen ger en fördjupad yrkeskompetens för att arbeta i team inom vård och omsorg om personer med demenssjukdom och psykisk ohälsa hos äldre.

Utbildningen ger också möjligheter att fungera som handledare för personal och stöd till anhöriga. Efter utbildningen kan du även arbeta med utvecklingsfrågor och kvalitetsarbete inom området.


Behörighet

För att vara behörig till utbildningen krävs följande:

 • Gymnasieexamen eller motsvarande. 
 • Godkända betyg omfattande minst 1250 poäng av yrkesämnen från Vård- och omsorgsprogrammet eller äldre utbildningar inom vård och omsorg samt motsvarande inom vuxenutbildning.
 • Yrkeserfarenhet, motsvarande sammanlagt minst 12 månaders heltidstjänstgöring inom vård och omsorg.
   
  Programgemensamma kurser ur vård- och omsorgsprogrammet
 • Hälsopedagogik, 100p
 • Medicin 1, 150p
 • Etik och människans livsvillkor, 100p
 • Psykiatri, 100p
 • Psykologi 1, 50p
 • Specialpedagogik 1, 100p
 • Vård- och omsorgsarbete 1, 200p
 • Vård- och omsorgsabete 2, 150p

Totalt 950p

 • Utöver detta krävs 300 poäng valfria vårdinriktade gymnasiala kurser.

Beskrivning av urvalsgrunderna

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval göras bland samtliga behöriga sökande. Urvalsgrunderna är Tidigare utbildning samt längden på Yrkeserfarenhet, där antalet månader räknas om i poäng.

Tidigare utbildning

Följande gymnasiala kurser kan ge poäng i en urvalssituation:

 • Vård och omsorg vid demenssjukdom, 100p
 • Äldres hälsa och livskvalité, 200p
 • Psykiatri 2, 200p
 • Palliativ vård, 100p
 • Vårdpedagogik och handledning, 100p

100 gymnasiepoäng = 10 poäng
Tidigare utbildning kan ge max 70 poäng

Yrkeserfarenhet

Sammanlagt minst 12 månaders heltidstjänstgöring inom vård och omsorg. Alternativt sammanlagt 24 månader halvtid osv.

1 poäng/månad i upp till fem år
Yrkeserfarenhet kan ge max 60 poäng

Vid lika urvalsvärde sker lottning

 

Saknar du grundläggande eller särskild behörighet?

Om du saknar formell behörighet kan du i din ansökan åberopa så kallad reell kompetens, som är de faktiska kunskaper, färdigheter och kompetenser som du har oavsett hur du har tillägnat dig dem. När du skickar in din dokumentation till skolan ska du utifrån de behörighetskrav som är uppställda för utbildningen dokumentera erfarenheter och kunskaper från arbetsliv, mångkulturellt arbete, föreningsliv, utlandsvistelse etc. som du önskar få bedömda som motsvarande efterfrågade betyg. Dessa dokument bedöms då mot de krav som ställs på efterfrågade betyg så att skolan kan pröva att du har tillägnat dig de kunskaper som motsvarar behörighetskraven samt att du kan tillgodogöra dig den sökta utbildningen.