Hovar på en häst

Hovslagare

Nästa utbildningsstart hösten 2021. Ansökan är öppen! Sista ansökningsdag 15 april.

En utbildning för dig som vill arbeta med hästar och vara din egen chef! 100% studietakt under tre år. Utbildningen leder till gedigna kompetenser i hovslageri där även djupgående kunskaper om hästen som helhet ingår, en förutsättning för att kunna sko för prestation och hållbarhet. Du får kompetens för att samarbeta med veterinär och utföra åtgärder vid sjukdom och skador. Efter avslutad utbildning har du de formella kompetenser som krävs för flera olika behörigheter inom yrket: Av Jordbruksverket Godkänd hovslagare, Gesällbrev och EFFA-certifiering (Europeiska Hovslagarefederationen) vilket innebär att du kan arbeta inom vilket EFFA-anslutet europeiskt land som helst. 

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Utbildningen är studiemedelsberättigad hos CSN med samma regler som för universitet/högskola. Utbildningen är kostnadsfri, men kostnader för litteratur och gemensamma studieresor tillkommer.

Terminstider för utbildningsstart 2020

2020-08-24 – 2021-01-08 
2021-01-11 – 2021-06-25 
2021-08-09 – 2022-01-07 
2022-01-10 – 2022-06-24 
2022-08-08 – 2023-01-06 
2023-01-09 – 2023-03-03

Utbildningens upplägg

Den treåriga utbildningen som omfattar 600 yrkeshögskolepoäng  bedrivs på helfart av Vuxenutbildningen i Skellefteå. Utbildningen är både skol- och företagsförlagd.
Den skolförlagda delen av utbildningen består av lärarledda lektioner, både teoretiska och praktiska, med modern utrustning i ändamålsenliga lokaler.

LIA (Lärande i arbete)

Den företagsförlagda delen, LIA – Lärande i arbete, sker ute på företag i branschen med utbildade handledare och utgör merparten av utbildningen, totalt 53 veckor.

Arbetsmarknad

I flera regioner i Sverige råder brist på hovslagare, framförallt i de nordligaste länen och i glesbygden, Utbildningen leder i första hand till eget företagande.

Godkänd hovslagare

Från och med 1 januari 2026 krävs en treårig utbildning på högskole- universitets- eller yrkeshögskolenivå för att bli godkänd hovslagare. På Jordbruksverkets hemsida  kan du läsa mer om behörighet, formell kompetens och behandlingsförbud för hovslagare utan godkännande. Du som tar examen från vår utbildning kan ansöka om godkännande hos Jordbruksverket.

Behörighetskrav

  • Gymnasieexamen eller motsvarande
  • Minst tre månaders yrkeserfarenhet med hästhantering/alternativt fem års hobbyverksamhet.
  • B-körkort
  • Godkänt antagningsprov

Urval

Om antalet behöriga sökande är fler än antalet utbildningsplatser, rangordnas de sökande efter sina prestationer på provet.

Antagningsprov

De tre moment som ingår i antagningsprovet är:

  • Verktygshantering - förmåga att urskilja olikformighet på hästskor samt förmåga att hantera verktyg genom omformning och kallriktning av sko. Vi rekommenderar att du har praktiska kunskaper motsvarande tappskokompetens inför antagningsprovet.
  • Hästhantering - Förmåga att hantera hästen/kunna avläsa hästen. Enklare beskrivning av hästens exteriör och benställning. På ett säkert sätt lyfta hästens ben samt stå i lämplig arbetsställning. Tränsning och efter anvisning visning av häst vid hand. (Litteraturtips: Hästhållning i praktiken, ISBN:9789127355736)
  • Personlig intervju – Analytisk förmåga och sätt att kommunicera.

Examen

Efter fullgjord utbildning kan den studerande efter begäran erhålla ett examensbevis, ansöka hos jordbruksverket om godkänd behörighet och hos Sveriges Hantverksråd om Gesällbrev. Med fullgjord utbildning avses minst betyget godkänt i var och en av de kurser som ingår i utbildningen. Studerande som inte fullgjort utbildningen kan efter begäran erhålla ett utbildningsbevis.

Saknar du grundläggande eller särskild behörighet?

Om du saknar formell behörighet kan du i din ansökan åberopa så kallad reell kompetens, som är de faktiska kunskaper, färdigheter och kompetenser som du har oavsett hur du har tillägnat dig dem. När du skickar in din dokumentation till skolan ska du utifrån de behörighetskrav som är uppställda för utbildningen dokumentera erfarenheter och kunskaper från arbetsliv, mångkulturellt arbete, föreningsliv, utlandsvistelse etc. som du önskar få bedömda som motsvarande efterfrågade betyg. Dessa dokument bedöms då mot de krav som ställs på efterfrågade betyg så att skolan kan pröva att du har tillägnat dig de kunskaper som motsvarar behörighetskraven samt att du kan tillgodogöra dig den sökta utbildningen.