Hander som håller ett kort med texten

Stödpedagog

Kursstart hösten 2021 - ansökan öppnar den 1 februari!

Stödpedagoger är en efterfrågad resurs

Vill du arbeta med utveckling och stöd till personer med funktionsnedsättning? Då är vår stödpedagogutbildning något för dig.

Som stödpedagog kommer du att arbeta för att säkra att individens behov står i centrum och att rättigheter för personer med funktionsnedsättning efterlevs.

Utbildningen ger dig möjlighet till en fördjupad pedagogisk och etisk kompetens i dina möten med både individ och anhörig samt i handledning av kollegor. Du får verktyg att skapa bärande, respektfulla relationer och ett lärande klimat.

Utbildningen förbereder dig för att i din roll som stödpedagog kunna planera, utforma, utföra och utvärdera ditt arbete på ett systematiskt och kvalitetssäkert sätt.

Stödpedagogutbildningen omfattar:
• Fyra terminer
• 50% studietakt
• 200 YH-poäng
• Distans med samlingsdagar i Skellefteå, där du själv bekostar resa och boende

 

Yrkesrollen

Stödpedagogen har en viktig pedagogisk roll i det dagliga arbetet, som ytterst ska främja den enskildes självbestämmande, delaktighet och integritet. Stödpedagogen ska även vara en resurs i tillämpningen av aktuell lagstiftning i vardagsnära situationer. Med sin fördjupade och specifika kompetens är stödpedagogen en resurs i det dagliga arbetet i arbetslaget och fungerar som ett stöd i kvalitetsarbetet för att sätta individens behov i centrum och uppnå helhetssyn, utveckling och samordning.


Om utbildningen

Utbildningen bygger vidare på specifika kurser från gymnasieskolan och kräver även att du har yrkeserfarenhet från arbete med stöd till personer med funktionsnedsättning  
I utbildningen ingår även lärande i arbete (LIA) som görs ute på en arbetsplats, exempelvis på din hemort.
Se utbildningens kurser under Kursbeskrivning Stödpedagog.


Behörighetskrav

1. Gymnasieexamen eller motsvarande kunskaper
2. Lägst betyget E i följande gymnasiala kurser från barn- och fritidsprogrammet eller vård- och omsorgsprogrammet eller motsvarande kursinnehåll i äldre utbildningar inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen:
Hälsopedagogik, 100p
Specialpedagogik 1, 100p
Specialpedagogik 2, 100p
Svenska 2 eller Svenska 2 som andraspråk, 100p

3. Yrkeserfarenhet, motsvarande sammanlagt minst 12 månaders heltidstjänstgöring från arbete med stöd till personer med funktionsnedsättning

Reell kompetens

Uppfyller du inte de formella behörighetskraven? Då kan du i din ansökan åberopa så kallad reell kompetens, som är de faktiska kunskaper, färdigheter och kompetenser som du har oavsett hur du har tillägnat dig dem.


Beskrivning av urvalsgrunderna

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval göras bland samtliga behöriga sökande. Urvalsgrunderna är tidigare utbildning samt längden på yrkeserfarenhet, där antalet månader räknas om i poäng.


Tidigare utbildning

Urvalsgrunderna för tidigare utbildning ses över för tillfället och uppdateras senare. 


Yrkeserfarenhet

Yrkeserfarenhet upp till fem år från arbete med stöd till personer med funktionsnedsättning är poänggivande i urvalet, 0,5 poäng/månad i upp till fem år
Yrkeserfarenhet kan ge max 30 poäng

Vid lika urvalsvärde sker lottning


Kompletteringar

Om du vill komplettera med kurser för att bli behörig eller öka dina möjligheter att bli antagen, se mer information på Webbkurser
Kontakta oss gärna vid frågor.


Efter examen

Inom både privata och offentliga verksamheter ställs allt högre kompetenskrav på den personal som arbetar med stöd till personer med funktionsnedsättning. Med en utbildning till stödpedagog möter du upp mot de högre kraven och får specifika kunskaper, färdigheter och kompetenser för att kunna kvalitetssäkra insatser. Din kompetens blir bred och kan komma till nytta inom många olika verksamhetsområden.

Vad vill du göra?

Kursbeskrivning Stödpedagog