Hander som håller ett kort med texten

Stödpedagog

Utbildningen startar den 24 augusti 2020.

Till dig som blivit antagen till ht-20
Välkommen till Yrkeshögskolan i Skellefteå!


Välkomstbrev

Studiehandledning

Litteraturlista

 

Stödpedagoger är en efterfrågad resurs

Vill du arbeta med utveckling och stöd inom funktionshinderområdet? Då är vår stödpedagogutbildning något för dig.

Som stödpedagog kommer du att arbeta för att säkra att individens behov står i centrum och att rättigheter för personer med funktionsnedsättning efterlevs.

Utbildningen ger dig möjlighet till en fördjupad pedagogisk och etisk kompetens i dina möten med både brukare och anhöriga samt i handledning av kollegor. Du får verktyg att skapa bärande, respektfulla relationer och ett lärande klimat.

Utbildningen förbereder dig för att i din roll som stödpedagog kunna planera, utforma, utföra och utvärdera ditt arbete på ett systematiskt och kvalitetssäkert sätt.

Stödpedagogutbildningen omfattar:

 • Fyra terminer
 • 50% studietakt
 • 200 YH-poäng
 • Distans med samlingsdagar i Skellefteå, där du själv bekostar resa och boende

Yrkesrollen

Stödpedagogen har en viktig pedagogisk roll i det dagliga arbetet, som ytterst ska främja den enskildes självbestämmande, delaktighet och integritet. Stödpedagogen ska även vara en resurs i tillämpningen av aktuell lagstiftning I vardagsnära situationer. Med sin fördjupade och specifika kompetens är stödpedagogen en resurs i det dagliga arbetet i arbetslaget och fungerar som ett stöd i kvalitetsarbetet för att uppnå helhetssyn, brukarfokus, utveckling och samordning.

Om utbildningen

Utbildningen bygger vidare på specifika kurser från gymnasieskolan och kräver även att du har yrkeserfarenhet från funktionshinderområdet.
I utbildningen ingår även lärande i arbete (LIA) som görs ute på en arbetsplats, exempelvis på din hemort.

Se utbildningens kurser under Kursbeskrivning Stödpedagog.

Behörighetskrav

 1. Gymnasieexamen eller motsvarande kunskaper
 2. Lägst betyget E i följande gymnasiala kurser från barn- och fritidsprogrammet eller vård- och omsorgsprogrammet eller motsvarande kursinnehåll i äldre utbildningar inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen:
  • Specialpedagogik 1, 100p
  • Hälsopedagogik, 100p
  • Kommunikation, 100p eller Etik och människans livsvillkor, 100p
 3. Yrkeserfarenhet, motsvarande sammanlagt minst 12 månaders heltidstjänstgöring inom funktionshinderområdet

Reell kompetens

Uppfyller du inte de formella behörighetskraven? Då kan du i din ansökan åberopa så kallad reell kompetens, som är de faktiska kunskaper, färdigheter och kompetenser som du har oavsett hur du har tillägnat dig dem.

Högst 20 procent av de studerande får antas till en YH-utbildning trots att de inte uppfyller kraven på behörighet och/eller eventuella krav på särskilda förkunskaper. För att antas på detta sätt ska den sökande bedömas kunna tillgodogöra sig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för.

Beskrivning av urvalsgrunderna

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval göras bland samtliga behöriga sökande. Urvalsgrunderna är tidigare utbildning samt längden på yrkeserfarenhet, där antalet månader räknas om i poäng.

Tidigare utbildning

Följande gymnasiekurser är poänggivande i urvalet:
• Barns lärande och växande, 100p
• Specialpedagogik 2, 100p
• Psykiatri 2, 200p eller Pedagogiskt arbete, 200p

100 gymnasiepoäng = 10 poäng
Tidigare utbildning kan ge max 40 poäng

Yrkeserfarenhet

Även yrkeserfarenhet upp till fem år inom funktionshinderområdet är poänggivande i urvalet. 
0,5 poäng/månad i upp till fem år
Yrkeserfarenhet kan ge max 30 poäng

Vid lika urvalsvärde sker lottning

Om du vill komplettera med någon av ovanstående kurser för att bli behörig eller öka dina möjligheter att bli antagen, se mer information på https://www.skelleftea.se/webbkurser

Kontakta oss gärna vid funderingar.

Efter examen

Inom både den privata och offentliga omsorgen ställs allt högre kompetenskrav på den personal som arbetar inom funktionshinderområdet och nära brukaren. Med en utbildning till stödpedagog möter du upp mot de högre kraven och får specifika kunskaper, färdigheter och kompetenser för att kunna kvalitetssäkra insatser inom vård och omsorg. Din kompetens blir bred och kan komma till nytta inom många olika verksamhetsområden.