Välkommen till Yttre Ursviksskolan

Yttre Ursvikskolan är beläget en dryg mil från centrala Skellefteå. Skolan ligger naturskönt vid skogen. Utemiljön möjliggör kreativitet och lek och ligger dessutom nära en ishockeyplan, lekpark, skog och elljusspår. På skolan går ca 125 elever från förskoleklass till årskurs 5.

Så arbetar vi för att eleverna ska nå sina mål

Vi arbetar tillsammans i ett formativt arbetssätt med eleverna. För oss är det viktigt att alla elever får förutsättningar att vara sitt olika och unika jag. 

I vår verksamhet utgår vi från att ”barn gör rätt om de kan”. Tillsammans med elevhälsan kartläggs behov och anpassningar görs för att alla elever ska kunna delta i verksamheten efter sina förmågor. Inget barn lämnas ensamt att hantera svåra situationer, utan vi gör planer tillsammans för att hitta en väg framåt. 

Vi har ett genomgående formativt förhållningssätt både i undervisningen och kollegialt. För oss pedagoger är delakultur och kollegialt lärande en självklarhet för att vi ska utmana alla elever där de befinner sig. 
 
Skolans elevhälsateam träffas regelbundet och där finns rektor, kurator, skolsköterska och specialpedagoger. 

Vår verksamhetsidé

På Yttre Ursviksskolan möts alla elever av undervisning, lärmiljöer och förhållningssätt som utvecklar och utmanar varje elev. 
 
Vi jobbar för att utveckla ett formativt förhållningssätt hos pedagoger och elever. Varje lektion ska ha tydliga lärandemål och eleverna ska få formativ återkoppling. 
Vi arbetar med STL, att skriva sig till lärande, kollegialt och i klasserna.  

Likabehandling

Förebyggande insatser mot mobbning och annan kränkande behandling leds av ett likabehandlingslag. 

Vi har ett levande värdegrundsarbete och en aktiv plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling. Träffar genomförs regelbundet för att bli levande inslag i skolans vardag och en viktig förutsättning för att utveckla elevdemokrati och elevinflytande. Klassråd och elevråd är en viktig förutsättning för att utveckla elevdemokrati och elevinflytande.

  

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2019-05-17