Brandskyddsorganisation

Den som är ansvarig för den totala verksamheten, det vill säga VD, chef eller motsvarande, har alltid det yttersta ansvaret för brandskyddet. Den som har det yttersta ansvaret kan dock ta hjälp av sina medarbetare i brandskyddsarbetet genom att skapa en brandskyddsorganisation med tydliga instruktioner över ansvarsområde och arbetsuppgifter. Det som är viktigt är att brandskyddsorganisationen till sin utformning och storlek är anpassad efter verksamheten och upplevs som relevant.

Syftet med att skapa en brandskyddsorganisation är att tydliggöra ansvaret. Brandskyddsorganisationen handlägger, planerar, utför och följer upp verksamhetens brandskyddsarbete. Personerna i brandskyddsorganisationen ska ha tydligt definierade befogenheter och arbetsuppgifter i sin funktion, så att de ska kunna verka utan osäkerhet om vad de har ansvar att utföra. Det är fördelaktigt att välja personer som har ett intresse för uppgiften och som har en lämplig befattning samt att de ges utbildning för att säkerställa att de har rätt kompetens.

Omfattningen på organisationen beror naturligtvis på hur stort företaget är, vilken verksamhet som bedrivs och hur riskbilden ser ut. I en större verksamhet kan det vara fördelaktigt att dela in organisationen i nivåer med en eller flera funktioner/personer med olika arbetsuppgifter. Det som är viktigt är att det finns en namngiven person som är brandskyddsansvarig. I övrigt kan brandskyddsorganisationen utformas och funktionerna benämnas efter egna önskemål. I den lilla verksamheten med få anställda kan det vara fullt tillräckligt att den brandskyddsansvarige utgör hela brandskyddsorganisationen. För en lite större verksamhet kan organisationen kompletteras med brandskyddskontrollanter och för den stora verksamheten med många anställda och flera avdelningar kan det vara nödvändigt att det på varje funktion är flera personer som delar på arbetsuppgifterna eller utövar funktionen på sina respektive avdelningar.

På denna sida kan du ladda ner mallar med exempel på hur brandskyddsorganisationen kan utformas och dokumenteras.

Nedan finner du förslag på roller, ansvarsområden och befogenheter.

Chef, VD eller motsvarande
Är den som antar brandskyddspolicyn och har det yttersta ansvaret för brandskyddet. Denne kan utse en brandskyddsansvarig och delegera ansvar och befogenheter för denna funktion.

Brandskyddsansvarig
Ansvarar för att det som står i brandskyddspolicyn efterlevs. Detta kan innebära att följa upp att utbildningar, regler och rutiner efterlevs. Den brandskyddsansvarige ser till att delegera befogenheter till de övriga i brandskyddsorganisationen så att de har möjlighet att utföra sina arbetsuppgifter. Brandskyddsansvarige följer även upp tillbudsrapportering och reviderar SBA samt säkerställer att upptäckta brister åtgärdas.

Brandskyddskontrollant
Utför regelbundet egenkontroll av brandskyddet och följer upp att brandtekniska skyddsåtgärder fungerar. Detta kan till exempel gälla utrymningsvägar, brandcellsgränser och släckutrustning. För att strukturera detta arbete kan checklistor som beskriver funktioner och utrustning av denna typ upprättas.

Föreståndare och ställföreträdande föreståndare för brandfarlig vara
Om verksamheten har brandfarlig vara i sådan mängd att tillstånd för denna hantering krävs skall det finnas en utsedd föreståndare och en ställföreträdande föreståndare. Deras ansvar framgår av Lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Anläggningsskötare
Om det i verksamheten finns sprinkler-, brandlarms- eller utrymningslarmanläggning och det åligger en särskild funktion att kontrollera denna så ingår även denne anläggningsskötare i brandskyddsorganisationen.

Larmorganisation
Om det i verksamheten finns personer som har en särskild uppgift vid händelse av brand eller annat nödläge bör dessa också framgå i beskrivningen över brandskyddsorganisationen.

Det finns många exempel på hur ovanstående funktioner kan benämnas. Brandskyddssamordnare, brandskyddsombud, avdelningsansvarig, brandskyddsledare, brandskyddschef, säkerhetsansvarig/ledare/chef med mera är alla tänkbara benämningar. Välj de som passar din organisation bäst. Huvudsaken är att det finns en utnämnd brandskyddsansvarig och att brandskyddsorganisationen och dess uppgifter är kända av alla inom verksamheten. Det är inte bara funktionerna/personerna i brandskyddsorganisationen som skall arbeta med brandskyddet, utan alla som finns i verksamheten skall aktivt arbeta för att upprätthålla brandsäkerheten.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2018-09-18