Utbildningsplan

För att uppnå ett fungerande systematiskt brandskyddsarbete måste alla berörda vara utbildade, övade och ha tillräcklig kunskap om de uppgifter de förväntas utföra. Det kan behövas övningar i utrymning av arbetsplatsen eller specialanpassade utbildningar i brandskydd. Utbildningsplanen anger vilka som skall utbildas/övas, vilken typ av utbildning/övning som krävs och hur ofta dessa skall genomföras. Det är även viktigt att dokumentera genomförda utbildningar och övningar.

Utbildning och övning är en viktig del av det systematiska brandskyddsarbetet. För att kunna arbeta med att förhindra bränder och att begränsa skadorna vid bränder krävs kunskap om brandorsaker, brandskyddsinstallationer, hur man initierar utrymning, hur man hanterar en handbrandsläckare osv.

Möjligheten att utrymma på ett betryggande sätt är avgörande för personskyddet. Generellt gäller att det ska finnas minst två av varandra oberoende utrymningsvägar. Detta syftar till att en brand bara ska kunna blockera en av utrymningsvägarna. En annan förutsättning för att en utrymning skall bli lyckosam är att de som normalt befinner sig i byggnaden är medvetna om var och hur de skall ta sig ut. Det ska vara känt för alla var utrymningsvägarna finns, hur utrymningslarmet låter, var återsamlingsplatsen finns etc. För att detta skall fungera krävs återkommande genomgångar och övningar. I verksamheter där utrymningssäkerheten är beroende av personalens agerande i händelse av brand, t ex vårdverksamheter där patienter behöver assistans för att kunna sätta sig i säkerhet, är det särskilt viktigt att personalen har utbildning och rutiner för detta. Ovanstående gäller även vikarier eller personal från andra avdelningar. De bör också informeras om var man fortlöpande kan hitta dokumentationen om brandskyddet eller uppdatera sin egen kunskap.

I brandskyddsdokumenten bör det ingå en inventering av organisationens utbildningsbehov, utbildningsplaner samt en sammanställning av genomförda utbildningar. Inventeringen av utbildningsbehovet bör ta upp vilka som skall genomgå olika typer av utbildningar samt när och hur ofta de skall göra det. Det är ofta nödvändigt att personer med olika uppgifter både har en grundläggande brandskyddsutbildning och specialutbildning för t ex brandlarmsanläggningar, heta arbeten, föreståndare för brandfarlig vara etc.

Exempel på utbildningsplaner i brandskydd kan du ladda ner från den här sidan!

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2018-09-18